GMINA BŁONIE Przetargi

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Przetargi



Informacje

Przetargi to powszechnie przyjęta nazwa oznaczająca procedurę wyboru firmy realizującej zamówienie publiczne (zamówienie gminy na wykonanie usług, dostaw lub robót budowlanych). Tak naprawdę przetarg jest tylko jednym z trybów wyłaniania wykonawcy. Obowiązująca od 29 stycznia 2004 roku ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza 7 trybów:

  • przetarg nieograniczony,
  • przetarg ograniczony,
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • zamówienie z wolnej ręki,
  • zapytanie o cenę,
  • aukcja elektroniczna.

Dwa pierwsze tryby to tryby podstawowe natomiast pozostałe wymagają zaistnienia szczególnych okoliczności przewidzianych w ustawie.

Powyższą ustawę stosujemy, gdy wartość udzielanego zamówienia oszacowana zgodnie z ustawą przekracza 6000 euro netto, przy czym jeśli wartość ta jest niższa niż 60 000 euro można stosować procedurę uproszczoną (krótszą, mniejsze wymagania).

W naszej gminie najczęstszym trybem udzielania zamówień publicznych jest przetarg nieograniczony (np. w 2003 roku - 36 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na 57 postępowań ogółem, w 2004 roku - 40 postępowań na 45 ogółem).

Ogłoszenia

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz o jego wyniku (wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania) dotyczące trybów podstawowych zamieszczane są

UWAGA!!!
Odrębną sprawą są przetargi dotyczące sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Błonie. Informacji na ten temat udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.