GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Błoniu

  W dniu 1 czerwca 2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu.

  Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 09 marca 2020 r. i 27 kwietnia 2020 r.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Pana… do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr XVIII/176/20 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27.04.2020 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2020 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
  11. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.
  12. Zamknięcie sesji.

  Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

  Pytania do omawianych punktów porządku obrad, proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 01.06.2020 r. do godz. 15:00.

  Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

  Przewodniczący Rady
  /-/ Tomasz Wiśniewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.