GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

OGŁOSZENIE - XII Sesja Rady Miejskiej - 14.10.2019

  W dniu 14 października 2019 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie stypendiów i nagród.
  3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 9 września 2019 r.
  4. Wnioski do porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024.
  7. Procedura związana z wyborami ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023:
   1. Przedstawienie opinii przez powołany przez Radę Miejską Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
   2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   3. Przeprowadzenie tajnych głosowań w sprawie wyboru ławników do:
    • Sądu Okręgowego w Warszawie,
    • Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
   4. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników przeprowadzonych tajnych głosowań w sprawie wyborów ławników do poszczególnych sądów powszechnych.
   5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
    • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/381/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Błonie.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru, którego granice wyznaczają: oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców – Część A2.
  10. Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
  11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Błonia o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
  12. Informacja z działalności Straży Miejskiej w roku 2018 i w I półroczu roku 2019 r.
  13. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
  14. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady
  /-/ Tomasz Wiśniewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.